Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU "ARTBO"
 
 
Niniejszy Regulamin reguluje zasady działania Sklepu Internetowego "ArtBo", dostępnego pod adresem internetowym: www.artbo.pl, zwanego dalej Sklepem.
 
Właścicielem i sprzedającym jest: Artut Rokicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Art-Bo” z siedzibą w Wieruszowie ul. Rynek 27-29/6, 98-400 Wieruszów, REGON: 101802709, NIP: 619-117-98-97, zwanym w dalszej części dokumentu Sprzedawcą.
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE
 
 
1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Cały asortyment wraz z opisem i podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu.
2. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych i zwani są w dalszej części Regulaminu Klientem.
3. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
5. Dokonując zamówień i zakupów w Sklepie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
6. Zakupiony towar dostarczany jest w opakowaniu producenta lub w uzasadnionych przypadkach (wysyłka firmą kurierską) w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym.
7. Zakupiony towar jest przeznaczony do samodzielnego montażu przez Klienta lub zmontowany w zależności od producenta. Informacja o tym zamieszczona jest na stronie danego produktu.
8. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.
9. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie jest poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza zakupu, które jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
10. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym i dalszej korespondencji elektronicznej, listownej lub telefonicznej są przetwarzane przez Sprzedawcę do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży).
Ochrona danych osobowych
 
1. Złożenie zamówienia lub rejestracja w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji.
2. W przypadku gdy celem rejestracji jest dokonanie zakupu, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji złożonego zamówienia.
3. W przypadku gdy przy rejestracji Kupujący wyrazi zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego sklepu, dane osobowe Kupującego będą przetwarzanie w celu wysyłki materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.
4. Wszelkie czynności na danych osobowych są wykonywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
5. Dane przetwarzane są w siedzibie firmy, której adres znajduje się w Regulaminie.
6. Dane osobowe przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
7. Każdemu podmiotowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych zasobów w zakresie, który nie koliduje z innymi przepisami prawnymi.

 
II. PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENY
 
1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Asortyment i produkty znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
3. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami prawa.
4. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od parametrów towaru. Wszelkie prowizje od wybranych form płatności są widoczne w potwierdzeniu zamówienia.
5. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
6. Ceny towarów w Sklepie dotyczą wyłącznie produktów oferowanych w sprzedaży internetowej.
7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
8. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, usuwania oraz dodawania nowych towarów.
 
 
III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 
1. Kupujący który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia.
2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Kupujący zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.
4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.
5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.
6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


IV. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ
 
1. Klient może modyfikować lub anulować potwierdzone zamówienie w części lub w całości za zgodą Sklepu, jednak pod warunkiem, że modyfikacja lub anulowanie nastąpi przed uiszczeniem przez Klienta zaliczki.
2. Po otrzymaniu informacji pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem celem uzgodnienia zmiany, anulowania lub rezygnacji z zamówienia.
3. W razie wątpliwości poczytuje się, że modyfikacja lub anulowanie zamówienia są skuteczne tylko wówczas, kiedy zostały potwierdzone przez Sklep.
4. W przypadku anulowania, modyfikacji lub rezygnacji z zamówienia, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
5. Po momencie złożenia zamówienia w przypadku zmiany koloru tapicerki lub braku wskazanego przez Klienta koloru, Klient informowany jest przez obsługę Sklepu o tym fakcie.
 
 
V. SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
 
1. W Sklepie obowiązują następujące metody płatności:
2. Przelew na rachunek bankowy „Art-Bo” Wieruszowie ul. Rynek 27-29/6, 98-400 Wieruszów, nr konta: 91 1020 4564 0000 5002 0125 8391 .
3. Pobranie kurierskie, przy odbiorze towaru w miejscu wskazanym przez Klienta, przy czym tego typu sposób dokonania zapłaty wymaga akceptacji Sklepu.

 
VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 
1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że została zapłacona całkowita wartość Zamówienia. Wyjątkiem stanowi opcja płatności „za pobraniem”.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu zaliczki na koncie Sprzedawcy, wyjątek stanowi płatność „za pobraniem”.
3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia).
4. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon lub faktura VAT, a także wydruk zamówienia.
5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu zamówienia do Sklepu.
 
 
VII. TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA
 
1. Termin realizacji dostawy zamówionego produktu uzależniony jest od dostępności produktu.
2. W przypadku dokonania zamówienia na towary o różnym terminie realizacji, towary wysyłane są dopiero po skompletowaniu całości zamówienia, chyba że Klient i Sklep ustalą inne warunki częściowej dostawy.
3. Dostawa zamówionego produktu do miejsca wskazanego przez Klienta nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez firmę kurierską w dni robocze między 6:00 a 22:00.
4. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu Zamówienia.
5. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.
6. Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu wewnątrz mieszkania.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta podczas składania zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
8. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na nabywcę (Klienta) przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
9. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary lub opakowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli ilościowej, a także w przypadku uszkodzenia opakowania – jakościowej, w obecności osoby dostarczającej Zamówienie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie protokołu reklamacji i dostarczenie go do siedziby Sklepu. Uszkodzone opakowanie powinno zostać zachowane i jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 

 VIII. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru na własny koszt wraz z oryginalnym dokumentem zakupu, towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2. Zwrotu należy dokonać na adres:
Artur Rokicki „Art-Bo” ul. Rynek 27-29/6, 98-400 Wieruszów
3. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód zakupu oraz nr konta bankowego, na który mają zostać odesłane pieniądze.
4. Zwracany towar nie może posiadać cech wskazujących na użytkowanie i montaż. Ze względów bezpieczeństwa towar najlepiej zwracać w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). Po zgłoszeniu zwrotu zakupionego produktu prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą wysyłki zwracanego artykułu.
5. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. towary o zmienionych parametrach (wymiarach, kolorze, itp.) na specjalne zamówienie klienta.
6. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie objęte są gwarancją producenta.
7. Składając reklamację klient zobowiązany jest przesłać na adres e-mail: kontakt@artbo.pl zdjęć wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (plik do pobrania).
8. Po dostarczeniu kompletu materiałów, obsługa sklepu informuje o przyjęciu reklamacji oraz przekazuje ją bezpośrednio do producenta lub importera.
9. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostaje poinformowany w ciągu 14 dni. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Kupujący zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację. Po uznaniu zgłoszenia reklamacji za zasadne, dostarczane są nowe lub naprawione elementy dostarczone przez producenta na koszt sprzedawcy.
10. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
IX. POLITYKA PRYTWATNOŚCI
 
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia i wiadomościach e-mail, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy „Art-Bo” do celów marketingowych i ewidencyjnych.
2. Sklep nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Klienta, z wyjątkiem gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony Sklepu.
4. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy „Art-Bo” związane z realizacją zamówienia i obsługą Klienta.
 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:
1. dla osób prowadzących działalność gospodarczą: - przepisy Kodeksu Cywilnego,
2. dla konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
3. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
4. Klient wypełniając formularz zapytanie składa ofertę kupna określonego towaru.

Niestety nie ma nas w biurze. Czy mamy oddzwonić do Ciebie, kiedy wrócimy?

Administratorem danych, które tu wpisujesz będzie firma Artbo. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów