POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Definicje
1. Regulamin– niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach i uprawnieniach Sprzedawcy, Kupującego oraz Użytkownika.
2. artbo.pl – to prowadzony przez Artbo serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, przygotowany jako internetowy sklep, utrzymywany przez Artbo na domenie artbo.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy mają możliwość zawierania, umów sprzedaży towarów oferowanych przez sklep.
3. Sprzedawca - właściciel serwisu z siedzibą w Wieruszowie ul. Rynek 27-29/6, 98-400 Wieruszów, REGON: 101802709, NIP: 619-117-98-97, numer konta bankowego: 76 1020 4564 0000 5302 0143 9710
4. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu artbo.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
5. Rejestracja - procedura zakładania Konta, gdzie w wyniku poprawnego zarejestrowania, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu artbo.pl oferty sprzedaży.
6. Konto - osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu artbo.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
7. Kupujący- użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu artbo.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru.
8. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
9. Oferta - skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu artbo.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 Kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
10. Koszyk – narzędzie logiczne ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie artbo.pl umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wartości zakupów. Koszyk tworzony jest w momencie "kliknięcia" opcji "Dodaj do koszyka"pierwszego towaru. Wybranie opcji "Dodaj do koszyka" nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdy towar.
11. Zamówienie - wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu artbo.pl - w wyniku wybrania opcji "Prześlij zamówienie" - informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady płatności, koszty transportu towaru, oraz zawiera listę wykaz ilościowy towarów. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
12. Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), powodujące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem).
13. Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Rozdział 2
Informacje ogólne
1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług umożliwiających korzystanie przez Użytkowników z serwisu artbo.pl, ponadto ustala sposób i warunki zawierania w ramach serwisu artbo.pl umów sprzedaży, określając jakie czynności techniczne umożliwiają jej zawarcie. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez Sklep Artbo.
2. Usługa korzystania z serwisu artbo.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego działającego na domenie artbo.pl, w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów.
3. Sprzedaż w ramach sklep artbo.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez witrynę internetową artbo.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przez 24 godziny w ciągu doby i 7 dni w tygodniu.

Zasady korzystania z usługi sklepu artbo.pl
Rozdział 3
Użytkownicy
1. Użytkownikami korzystającymi z sklepu artbo.pl, mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treści niniejszego Regulaminu.

Rozdział 4
Rejestracja Użytkownika
1. Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji konta w sklepie artbo.pl. Dokonanie rejestracji wiąże się z uzyskaniem dostępu do dodatkowej funkcjonalności, jak np.: skrócenie procesu składania kolejnych zamówień, historia zamówień i inne.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://artbo.pl/customer/account/create/ , zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail, imienia, nazwiska oraz wprowadzenie hasła. Podczas logowania do konta Użytkownik będzie korzystał z adresu email oraz hasła. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji "Wyślij", system serwisu artbo.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
3. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, mocne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra i jedne znak specjalny, np.: (*). Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą danych autoryzacyjnych Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.
Rozdział 5
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z usługi sklepu Artbo
1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystania z witryny artbo.pl to: komputer wyposażony w klawiaturę i urządzenie wskazujące z zainstalowaną graficzną przeglądarką stron internetowych lub urządzenie mobilne z graficzną przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie oferty oraz poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych
2. Podczas korzystania z usług artbo.pl na komputerze użytkownika zapisywane są dane typu "cookies", które są konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Rozdział 6

Konto
1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to "kliknięcie" na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w Rozdział 4 pkt. 3, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji "aktywuj konto".
2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z pkt. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Sklepem Artbo, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep Artbo w ramach serwisu artbo.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Sklep Artbo usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
4. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony (automatycznie) w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu artbo.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych danych osobowych.
5. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
7. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w pkt. 5.
8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
9. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
10. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

Rozdział 7

Przetwarzanie danych osobowych
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Sklep Artbo w ramach artbo.pl.
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w Rozdział 6 pkt. 5 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu artbo.pl.
3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Sklepu Artbo, w tym informacji dotyczących Towarów lub usług. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Sklep Artbo,ul. Rynek 27-29/6, 98-400 Wieruszów
5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Sklep Artbo danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w pkt. 2, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Sklep Artbo w ramach serwisu artbo.pl jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep Artbo konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach www serwisu artbo.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
7. Sklep Artbo wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

Zasady zawierania umów w ramach sklepu Artbo

Rozdział 8

Zasady ogólne

1. Sklep Artbo jako posiadacz artbo.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. Sklep Artbo jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu artbo.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

Rozdział 9

Oferta

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się na stronie artbo.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Kolory na zdjęciach towaru zamieszczonych na stronach internetowych produktów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych, róznica ta może wynikać z rodzaju oraz ustawień ekranów i wyświetlaczy, na których przeglądana jest oferta.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
b) wycofywania towarów z oferty sklepu;
c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian;
d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;
6. Towary mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany.
7. Wszystkie towary są fabrycznie nowe.
8. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu artbo.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
9. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu artbo.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.
10. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
11. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, wymiary, materiały z których został wykonany. Opis towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).
12. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności, kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.
13. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie z serwisu artbo.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.
14. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

Rozdział 10

Zamówienie

1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję "Przejdź do kasy" w wyniku czego system serwisu artbo.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.
2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik często będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

Rozdział 11

Przyjęcie oferty sprzedaży

1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z „kliknięcia” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Prześlij zamówienie”, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia.
2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.
4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.
5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.
6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Rozdział 12

Termin realizacji zamówienia
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia liczone jest od dnia wpływu całości należności za towar na konto bankowe Sprzedawcy i podany jest w opisie towaru jako liczba dni roboczych. W niektórych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z powodu czynników niezależnych od sklepu. Taka sytuacja może mieć miejsce, np.: w okresie przedświątecznym lub sezonie urlopowym, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany.
2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas upływający od chwili rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.
3. Jeżeli w zamówieniu znajdą się towary o różnym terminie realizacji będą one dostarczone zgodnie z informacją w opisie poszczególnych towarów, czyli w różnych terminach.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

Rozdział 13

Formy płatności

1. Kupujący składając zamówienie zgadza się na pełną przedpłatę na konto sklepu, która to forma płatności jest jedyną dostępną w sklepie.

Rozdział 14

Dostawa i odbiór

1. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich lub transportem producenta. Towar z reguły znajduje się w paczkach, towar o większych gabarytach może być transportowany na paletach.
2. Informacja o przewidywanym terminie dostawy przekazywana jest Kupującemu przez email, telefonicznie lub dostępna jest na stronie firmy wykonującej usługę poprzez odpowiednie narzędzie oraz przekazany Kupującemu numer identyfikacyjny przesyłki.
3. Kierowca dostarczający przesyłkę nie ma obowiązku wnoszenia paczek.

Rozdział 15

Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty odebrania towaru.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego, na adres podany przez Sprzedającego. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z dowodem sprzedaży i kompletną zawartością, natomiast sam Towar oraz akcesoria nie będą uszkodzone i nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.
3. Chcąc odstąpić od umowy, Kupujący powinien w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artbo.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Towary, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie, nie podlegają zwrotowi.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru oraz wynikające z niewłaściwego przygotowania towaru do odesłania.
6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może dokonać zwrotu np. przelewem, jeżeli Kupujący poprzednio tak właśnie dokonał płatności za Towar.
7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy zwracanego towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Rozdział 16

Reklamacje

1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii dowodu zakupu lub w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkody spisanego z dostawcą oraz zdjęć uszkodzeń.
2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy lub pocztą elektroniczną.
3. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie zasad prawidłowego montażu, użytkowania  i konserwacji towaru.
4. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególność: dekorów, skór, tkanin, drewna, płyty meblowej itp. mają wyłącznie charakter poglądowy.
5. Towary wysyłane poza granice Polski nie podlegają gwarancji.
6. Reklamowany towar należy zwrócić na adres podany przez Sprzedającego.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie sporządzonego protokołu szkody spisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającym przesyłkę, np: pracownikiem firmy kurierskiej.

DZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rozdział 17
Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik występujący w serwisie artbo.pl może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą określonego Konta poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Sklep Artbo za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Sklepu Artbo, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie artbo.pl bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.

Rozdział 18

Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu artbo.pl
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sklep Artbo lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie artbo.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Sklep Artbo rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Rozdział 19
Prawo właściwe i spory
1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Artbo, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep Artbo w ramach serwisu artbo.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Artbo w ramach serwisu artbo.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne.

Rozdział 20
Ważność regulaminu
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Rozdział 21
Wejścia w życie regulaminu
1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://artbo.pl/regulamin .
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://artbo.pl/ regulamin
3. Dokonanie przez Użytkownika Zamówienia w serwisie artbo.pl oznacza akceptację Regulaminu.
4. Właściciel serwisu zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://artbo.pl/ regulamin .
5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie http://artbo.pl/ regulamin.

Niestety nie ma nas w biurze. Czy mamy oddzwonić do Ciebie, kiedy wrócimy?

Administratorem danych, które tu wpisujesz będzie firma Artbo. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów